Investícia do Vašej budúcnostiInvestícia do Vašej budúcnosti
OPERAČNÝ PROGRAM


         

  
Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb modernizáciou  interiérového vybavenia a zariadením kuchyne
Kód projektu: 25130120304
Miesto realizácie: Ptičie 154, 066 01 Ptičie,
Prešovský kraj, Východné Slovensko
Názov prijímateľa: Mária Hriseňková – MH BYSTRÁ
Sídlo prijímateľa: Kukorelliho 1497/6, Humenné 066 01
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a  energetická agentúra
Číslo výzvy: KaHR-31DM-1401
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové
investičné výdavky:
257 000,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 165 403,00 €
Začatie projektu: 30.09.2015
Ukončenie projektu: 31.12.2015
 

Aktivity projektu:

Nákup interiérového vybavenia a vybavenia kuchyne.

 

Prínosy realizácie:

  • realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 2 novovytvorených pracovných miest (z toho 2 miesta pre mladých
    nezamestnaných vo veku 15-29 rokov a 1 miesto pre znevýhodnené skupiny) a k ich udržaniu aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu.
  • zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Východnom Slovensku prostredníctvom modernizácie, skvalitnenia a rozšírenia existujúcich služieb cestovného ruchu,
  • vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov (domácich aj zahraničných) s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva

 

CIELE:

1. Hlavný cieľ projektu:

  • „Zvýšiť kvalitu a zlepšiť komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu s celoročným využitím,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

 

2. Špecifické ciele projektu:

  • „Skvalitniť poskytované služby a tak prispieť k predĺženiu pobytu turistov v regióne,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Zlepšiť podmienky pre ďalší rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu v regióne,” v rámci väzby na  príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby,  kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Zlepšiť postavenie spoločnosti v rámci konkurenčného boja na trhu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu  Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a  modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby,  kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva  pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Vytvoriť dve nové pracovné miesta v oblasti cestovného ruchu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu  Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia  existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske  lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)