Investícia do Vašej budúcnostiInvestícia do Vašej budúcnosti
OPERAČNÝ PROGRAM


         

  
Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb modernizáciou  interiérového vybavenia a zariadením kuchyne
Kód projektu: 25130120304
Miesto realizácie: Ptičie 154, 066 01 Ptičie,
Prešovský kraj, Východné Slovensko
Názov prijímateľa: Mária Hriseňková – MH BYSTRÁ
Sídlo prijímateľa: Kukorelliho 1497/6, Humenné 066 01
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a  energetická agentúra
Číslo výzvy: KaHR-31DM-1401
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové
investičné výdavky:
257 000,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 165 403,00 €
Začatie projektu: 30.09.2015
Ukončenie projektu: 31.12.2015
 

Aktivity projektu:

Nákup interiérového vybavenia a vybavenia kuchyne.

 

Prínosy realizácie:

  • realizáciou projektu došlo k vytvoreniu 2 novovytvorených pracovných miest (z toho 2 miesta pre mladých
    nezamestnaných vo veku 15-29 rokov a 1 miesto pre znevýhodnené skupiny) a k ich udržaniu aj v období 3 rokov po ukončení realizácie projektu.
  • zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Východnom Slovensku prostredníctvom modernizácie, skvalitnenia a rozšírenia existujúcich služieb cestovného ruchu,
  • vytvorenie potenciálu pre zvýšenie počtu nových návštevníkov (domácich aj zahraničných) s reálnym prínosom k miestnej ekonomike a sociálnym pomerom obyvateľstva

 

CIELE:

1. Hlavný cieľ projektu:

  • „Zvýšiť kvalitu a zlepšiť komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu s celoročným využitím,“ v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

 

2. Špecifické ciele projektu:

  • „Skvalitniť poskytované služby a tak prispieť k predĺženiu pobytu turistov v regióne,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Zlepšiť podmienky pre ďalší rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu v regióne,” v rámci väzby na  príslušnú aktivitu Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby,  kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Zlepšiť postavenie spoločnosti v rámci konkurenčného boja na trhu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu  Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a  modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby,  kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva  pre cestovný ruch, aťď.)
  • „Vytvoriť dve nové pracovné miesta v oblasti cestovného ruchu,” v rámci väzby na príslušnú aktivitu  Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – Výstavba nových a modernizácia  existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske  lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, aťď.)

 

Vážení klienti.

Rešpektujúc aktuálne platné nariadenia Ústredného krízového štábu SR
pri boji so šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude naše zariadenie

ZATVORENÉ od 15.10.2020 do odvolania.

Za pochopenie Vám ďakujeme a tešíme sa na skoré spoločné a slobodné stretnutie.
Buďme zodpovední.

kolektív zariadenia MERRYS