Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov

 

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Mária Hriseňková – MH Bystrá, Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné, IČO: 35460890, telefón: +421 905 346 389, e-mail: merrys@merrys.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mária Hriseňková, e-mail: zodpovedna-osoba@merrys.sk

Účel spracúvania osobných údajov:
Poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Doba uchovávania:
Súhlas sa udeľuje do doby trvania právneho vzťahu k MH Bystrá t.j. na dobu trvania poskytovaných služieb a na dobu archivácie.

Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

Na MH Bystrá neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

1. požadovať prístup k jej osobným údajom;

2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;

3. namietať spracúvanie osobných údajov;

4. na prenosnosť svojich osobných údajov;

5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe;

6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.